Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

Criteris d’accés a la formació

A la intranet municipal teniu disponible els criteris d’accés a:

En aquest enllaç trobaràs detatallats els criteris d'accés a la formació.

 

Metodologies i modalitats formatives

Les accions formatives i de desenvolupament s'han dissenyat tenint en compte la metodologia formativa més adequada segons la matèria a desenvolupar i els objectius a assolir. Les diferents metodologies que preveu aquest Pla són: 

Els cursos, tallers i píndoles es poden fer:

L'entorn virtual d’aprenentatge (EVA)

undefined

L’entorn virtual d’aprenentatge és la plataforma per fer formació virtual, semipresencial i d’autoaprenentatge. També permet consultar píndoles, unitats de coneixement i materials.

S'hi pot accedir mitjançant la intranet o des de fora de la xarxa municipal mitjançant l'adreça http://cvajbcn.il3.ub.edu.

Per accedir-hi heu de posar el vostre nom d'usuari i contrasenya. Si us heu oblidat, podeu demanar el recordatori perquè us faciliti noves claus. Quan entreu podeu accedir a totes les metodologies formatives i de desenvolupament disponibles.

La inscripció a cursos virtuals o semipresencials es fa de la mateixa manera que la formació presencial (veure apartat Inscripció).

A la intranet disposeu d’un manual que us facilitarà la informació sobre la ubicació de l’EVA, i també teniu disponible un vídeo per orientar-vos en la navegació, fent clic aquí.

 

 

Personal formador

La impartició de les accions formatives i de desenvolupament és a càrrec de personal formador intern i extern expert en els continguts i en les metodologies formatives.

El Pla de formació i desenvolupament 2013-2015 aposta per una major participació dels experts interns de l’organització en la impartició de les accions formatives. És per això que durant el 2013 es posarà en marxa l’Equip intern de formadors i formadores de l’Ajuntament de Barcelona.

 

 

Acreditacions de la formació realitzada

Hi ha tres tipus d’acreditacions de la formació realitzada, d’acord amb les tres modalitats formatives:

En els cursos d’autoaprenentatge, píndoles i unitats de coneixement no s’obté cap tipus d’acreditació, tret dels cursos obligatoris per llei (per exemple prevenció de riscos laborals) que obtindran una acreditació de participació.

Les persones que participen a les accions formatives organitzades per l’Ajuntament poden consultar i imprimir la relació de la formació que ha realitzat accedint a l'apartat formació, historial formatiu de la Intranet a l’apartat Formació/Historial formatiu, la relació de formació.

Inscripció a les accions formatives

La inscripció a accions formatives i de desenvolupament es fa mitjançant l'aplicació de tràmits a través de la intranet o a través dels  responsables de personal, en el cas de no tenir accés a la intranet.

La sol·licitud d'una acció formativa ha d'estar autoritzada per la persona responsable de la persona sol·licitant. El sistema envia a la persona sol·licitant un missatge de confirmació. Així és com queda confirmada la inscripció a una acció formativa i la plaça queda reservada.

En circumstàncies concretes (com per exemple, la baixa laboral de la persona responsable) cal adreçar-se a la persona responsable de personal del vostre àmbit per formalitzar el procés d'inscripció.

 

Finançament

El Pla de formació i desenvolupament es finança a través de dues fonts:

undefined

1. El pressupost municipal: l’Ajuntament de Barcelona compta amb el pressupost anual per garantir la formació transversal adreçada a tot el personal de l’organització i la formació específica vinculada a projectes o a col·lectius professionals concrets.

 

undefined

2. La subvenció anual de l’Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP): a partir de l’Acuerdo de formación para el empleo de las administraciones públicas (AFEDAP) ratificat el 23 de maig de 2010.Amb aquesta subvenció es financien plans de formació continua i de reciclatge professional per a personal de les administracions públiques i per a organitzacions sindicals que compleixin els requisits establerts en la normativa vigent.