Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

b. Els objectius de l'Ajuntament

El sistema de planificació i gestió de l’Ajuntament s’articula al voltant dels objectius de ciutat, estratègics i funcionals. Per tant, els objectius del nostre Ajuntament estan definits a tres grans nivells:

a. Objectius de ciutat:

Són les 40 prioritats de l’acció municipal al llarg del mandat. Són els objectius definits per l’equip de govern a partir de la seva visió per a la ciutat -La ciutat de les persones-, dels valors -lideratge, proximitat i eficàcia- i de les línies estratègiques per assolir-la.

Els objectius de ciutat expressen els resultats finals a aconseguir pel govern municipal i s’articulen al voltant de 3 eixos estratègics:

undefined

b. Objectius estratègics:

A partir dels objectius de ciutat, el nivell gerencial de l’organització ha definit, sota la direcció i coordinació del gerent municipal i des del punt de vista de la gestió, els objectius estratègics que han de contribuir a assolir els objectius de ciutat.

Així cada gerència sectorial ha formulat les estratègies per contribuir a l’assoliment dels resultats fixats pel govern municipal i cada gerència de districte s’ha pronunciat sobre aquests objectius estratègics per garantir que representin adequadament les necessitats i realitats diferencials dels territoris.

c. Objectius funcionals i accions:

Els objectius estratègics passen a traduir-se en termes encara més específics i operatius per part de les direccions tècniques, que són les responsables de gestionar el dia a dia de l’Ajuntament. Per tant, per executar l’estratègia s’han establert els objectius més tangibles: els objectius funcionals i les actuacions concretes.

Dins el Pla estratègic, el Programa d’Actuació Municipal (PAM) recull el detall d’aquests objectius funcionals i les actuacions concretes a dur a terme durant els quatre anys de mandat. També en els Plans d’Actuació de Districte es concreten els objectius estratègics en objectius funcionals i en actuacions, conjuntament amb el detall de les actuacions dels sectors a fer en el territori. Podem dir que el PAM i els PAD són el catàleg d’actuacions que hem de dur a terme a l’Ajuntament.

Conjuntament amb els objectius que contribueixen de forma especial a l’assoliment de l’objectiu estratègic, val a dir que també tenim els objectius que formen part de l’activitat ordinària.