Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

c. El model de gestió

El model de gestió de l’Ajuntament s’articula al voltant de 3 principis d’actuació (que incidiran de manera significativa en la cultura de l’organització):

1. LA CORESPONSABILITAT

L’Ajuntament de Barcelona aposta per un model organitzatiu basat en la coresponsabilitat entre tots els àmbits corporatius. Entenem per coresponsabilitat el sistema de treball que facilita el treball en xarxa, la coordinació i la participació de les persones que treballem a l’Ajuntament.

Així, treballant de manera coresponsable es pretén millorar l’assumpció de responsabilitats i la coordinació entre els diferents àmbits organitzatius, sobretot de sectors i districtes en les activitats que comparteixen.

La coresponsabilitat es basa en el principi d’equitat i en un repartiment dels rols, tasques i responsabilitats dels professionals implicats, i funciona amb equips autogestionats. Treballar d’acord amb aquest principi contribueix a motivar al personal, a afavorir la comunicació entre diferents nivells jeràrquics i a potenciar el treball en equip. També permet aprofitar més el coneixement i l’experiència dels professionals que treballen directament en els projectes i ajuda a definir de manera més compartida i acurada els criteris conjunts que s’han d’adoptar perquè tots els serveis municipals tinguin uns estàndards de qualitat homogenis a tota la ciutat.

Per materialitzar aquest principi d’actuació, hem creat quatre taules de coresponsabilitat que es corresponen a les quatre direccions dels districtes: Serveis generals, Llicències i espais públics, Serveis al territori i Serveis a les persones. Les integren el personal directiu de cadascuna d’aquestes direccions de districtes i el personal referent dels sectors sobre el tema propi de la taula. Les reunions de les taules tenen lloc un cop al mes i s’hi plantegen els temes propis de la taula i es prenen decisions de manera conjunta.

 

2. SISTEMES D’INFORMACIÓ

L’Ajuntament de Barcelona aposta per la qualitat de la informació, per un model organitzatiu amb sistemes d’informació que ens permetin millorar la gestió municipal; amb persones, dades, activitats, tècniques de treball i recursos materials que participin i interactuïn per disposar d’informació més elaboradora i més preparada perquè l’organització en pugui fer ús segons les seves necessitats i objectius.

undefinedLa tecnologia s’ha d’orientar cada cop més a donar forma a l’estratègia del nostre Ajuntament. Per això ha d’incorporar aplicacions i sistemes que capturin, emmagatzemin, transmetin, recuperin, manipulin i mostrin informació estructurada, homogènia i fiable, que ajudi a controlar el rendiment dels processos. Els sistemes d’informació ens han de permetre que la informació sigui àgil i transparent. Facilita que tothom pugui accedir a les dades, convertir-la en informació i prendre decisions amb més rigorositat. 

 

 

3. SUPERVISIÓ

Gràcies al coneixement, a la informació qualificada que aporten els sistemes d’informació, el personal directiu pot passar a ser supervisor de la feina, amb una visió crítica constructiva i amb la missió de detectar la millora contínua.

El personal directiu de la nostra organització s’ha de potenciar com a motivador dels seus equips, delegant i transmetent poder de decisió als seus col·laboradors.

Per fer una bona supervisió i alhora una bona planificació, cal:

  • Que els professionals tinguem un bon coneixement, la informació que necessitem per fer bé la feina i especialment, dels resultats del nostre treball.
  • Que l’actitud a la feina sigui positiva, ja que facilita assolir una autonomia eficaç.
  • Que els professionals siguin competents i estiguin compromesos amb la feina, de manera que sàpiguen fer el treball i l’assumeixen responsablement.