Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

d. El sistema d'ordenació municipal

El Sistema d’Ordenació Municipal de l’Ajuntament (SOM) té la voluntat d’impulsar i modernitzar les polítiques de gestió i desenvolupament professional, oferir el marc on conflueixen la vocació d’excel·lència en el servei a la ciutat i la necessitat de construir un entorn de treball estimulant i motivador, per afavorir i reconèixer l’excel·lència, el rendiment i la millora continuada.

El catàleg de llocs de treball aprovat el 21 de desembre pel Ple municipal és la base a partir del qual s’articula el SOM i permet integrar les diferents polítiques de recursos humans. Així, amb el SOM es regulen:

undefined

Com a novetat, el nou Catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Barcelona incorpora per a cada lloc de treball l’assignació d’uns atributs que el defineixen. Entre aquests atributs destaquem les funcions i les competències.
Les funcions

Les funcions són allò què fem, les tasques que les persones fem en el nostre lloc de treball. Tal com estan definides en el nou catàleg, s’adeqüen als 4 àmbits funcionals organitzatius (directiu, de comandament, tècnic i de suport).

De manera agregada, són dels tipus següents:

 1. Funcions estratègiques
 2. Funcions de direcció de recursos
 3. Funcions de direcció tècnica
 4. Funcions tècniques bàsiques
 5. Funcions de procés
 6. Funcions operatives i de suport administratiu
 7. Funcions de seguretat
 8. Funcions de prevenció i emergències

Les competències

Les competències són les habilitats i les actituds amb què exercim les nostres funcions, és a dir, si les funcions conformen “què” fem, les competències són el “com” ho fem. El nostre Ajuntament compta amb un total de 14 competències:

 1. Orientació al servei públic (C)
 2. Compromís professional (C)
 3. Treball en equip (C)
 4. Flexibilitat i obertura al canvi
 5. Autoconfiança
 6. Confidencialitat
 7. Visió global
 8. Recerca d’informació i actualització de coneixements
 9. Pensament analític
 10. Rigor i organització
 11. Comunicació i influència
 12. Empatia
 13. Direcció de persones
 14. Lideratge i desenvolupament

Cada lloc de treball disposa d’un total de 8 o 9 competències, que surten de sumar les 3 corporatives (C), les 3 corresponents a la funció i les 2 o 3 corresponents a la família professional. Aquesta suma dóna com a resultat el perfil competencial d’un lloc de treball.

Disposar d’una definició clara de les funcions i de les competències a exercir en el nostre lloc de treball permet que hi identifiquem més clarament els nostres àmbits de millora.