Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

Objectius

2.OBJECTIUS 2013-2015:

Des del Departament de Desenvolupament ens proposem un total de 8 objectius a acomplir entre el 2013 i el 2015. Aquests 8 objectius i els indicadors que ens permetran saber si els hem acomplert són:

OBJECTIU 1: ajustar al màxim la formació a les necessitats i objectius de la organització

Treballar amb els formadors i les formadores la millor estratègia perquè les persones aprenguin la matèria sobre la qual es formen tenint en compte el tipus de contingut (conceptual, procedimental o actitudinal) i per aconseguir que la formació sigui realment una eina de suport als objectius i projectes de l'Ajuntament.

Indicadors:

  • Nombre d’accions formatives i de desenvolupament vinculades a objectius estratègics de l’organització.
  • Nombre de participants en aquestes accions.
  • Grau d’avaluació de les accions formatives i de desenvolupament.

OBJECTIU 2: ajustar al màxim la formació a les funcions i competències de les persones en el lloc de treball

Dissenyar les accions formatives sobre funcions i competències d'acord amb les fitxes del catàleg de llocs de treball per facilitar el desenvolupament en les tasques i habilitats que es requereixen per dur a terme allò que s'espera en un lloc de treball de manera excel·lent.

Indicadors: 

OBJECTIU 3: desenvolupar els plans de desenvolupament individuals

Elaborar una guia i oferir els recursos que permetin que les persones puguin elaborar el seu pla de desenvolupament individual, tenint en compte les funcions i les competències que vol millorar en el seu lloc de treball.

Indicadors:

OBJECTIU 4: elaborar una guia de recursos de desenvolupament professional

Construir una guia que inclogui recomanacions d'acció, materials de consultes i accions formatives que les persones puguin escollir per desenvolupar les funcions i les competències del seu lloc de treball.

Indicadors:

OBJECTIU 5: formalitzar i impulsar un equip intern de formació

Crear un equip de formadors i formadores amb personal intern de l'Ajuntament, per potenciar el talent intern i donar una formació que, gràcies a l'experiència pràctica de qui formi, s'ajusti millor les necessitats internes

Indicadors:

OBJECTIU 6: impulsar el desenvolupament directiu

Dissenyar, proposar i executar una oferta formativa perquè el personal directiu pugui evolucionar en la seva funció directiva.

Indicadors:

OBJECTIU 7: potenciar convenis de col·laboració per al desenvolupament amb entitats públiques 

Aconseguir acords amb altres administracions per compartir recursos formatius i abaratir els costos que suposaria la creació de nou per part de l'Ajuntament d'aquests recursos.

Indicadors:

OBJECTIU 8: potenciar l’oferta de desenvolupament a través de l’entorn virtual d’aprenentatge

Donar més impuls a la formació per mitjà de l'entorn virtual d'aprenentatge, per abaixar el temps i els costos que suposa formar a un ampli col·lectiu de la plantilla i garantir que hi ha una formació virtual disponible sobre temes transversals per a les persones que ocupen un nou lloc de treball i necessiten d'aquesta formació.

Indicadors: