Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

Presentació

Us presentem el Pla de formació i de desenvolupament que ha de contribuir a la nostra millora professional durant els propers anys.

L’equip de govern ens ha encarregat acomplir nous reptes i dur a terme les actuacions municipals recollides en el Marc estratègic de l’Ajuntament de Barcelona 2012-2015. Per dur a terme aquesta tasca, hem de continuar estan ben preparats i és per això que hem dissenyat aquest Pla de formació i de desenvolupament, un Pla que aposta per una organització en aprenentatge constant, on les persones que hi treballem ens dotem contínuament de nous coneixements i millorem les nostres habilitats professionals.

Aquest Pla de formació i desenvolupament conté la proposta de les possibles accions formatives que han de contribuir a què treballem d’acord amb els valors corporatius i a què acomplim els objectius que tenim encomanats. També ens han d’ajudar a adequar la nostra activitat laboral al model de gestió municipal i, en definitiva, a desenvolupar al millor possible allò que s’espera en el nostre lloc de treball.

Inclou les accions de desenvolupament per a tot el grup municipal, és a dir, sectors, districtes i organismes autònoms. Per elaborar-lo, hem tingut en compte els projectes corporatius que hem d’endegar i hem integrat els plans de formació aportats pels diferents àmbits municipals. També hem considerat les funcions i les competències incloses en el nou catàleg de llocs de treball aprovat al desembre del 2012, per incorporar accions específiques que les desenvoluparan.

Trobareu les accions classificades principalment per valors, els valors que l’equip de govern ha decidit que han de regir la nostra activitat municipal. Però podreu consultar les accions per altres conceptes com el col·lectiu destinatari, les competències que desenvolupa, l’àmbit organitzatiu que afecta, etc.

Esperem que aquest Pla de formació i de desenvolupament sigui una veritable eina que us ajudi a fer millor la vostra feina diària. Volem que contribueixi clarament a l’assoliment i a la construcció del nostre gran projecte, el projecte que ens uneix com a treballadors i treballadores d’aquesta Administració municipal: servir la ciutadania de Barcelona.

Gràcies a la nostra capacitació, nosaltres fem possible una Barcelona millor.

Constantí Serrallonga
Gerent municipal