Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Anàlisi de problemes, oportunitats i situacions

Objectiu:
  • Analitzar les dificultats de l`entorn pel treball en equip per fomentar la cooperació/competició entre els membres d`un equip
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Taller
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 16
Durada (hores edició): 20
Calendari: 4t trimestre

Edició 1

Dates:
19.11.2013
26.11.2013
03.12.2013
10.12.2013
Horari:
De 09.00 a 14.00 h
Lloc:
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Analitzar les dificultats de l`entorn pel treball en equip.
  • Conèixer les variables que determinen el treball en equip.
  • Generar una dinàmica de grup integrant a tots els membres del col•lectiu.
  • Comprendre i aplicar les tècniques per a la creació d`un esperit d`equip Identificar els fenòmens de cooperació/competició entre els membres d`un equip de treball.
  • Analitzar els factors que fan que un equip de treball sigui eficaç
Continguts:
  • Què és un problema (públic)?

Definició de problema públic.

Els mecanismes de creació de temes en problemes.

Criteris d’incorporació d’un problema a l’agenda pública.

  • L’anàlisi de problemes

L’anàlisi general d’un problema

Context del tema

Característiques del tema

Repercussions del tema.

Despeses de l’acció i l’anàlisi.

Anàlisi prospectiva del tema (generació d’alternatives d’acció possibles).

Enfocaments de resolució (acció única), solució (elecció òptima entre alternatives),

dissolució (eliminació del problema per canvis externs al problema).

Tècniques de representació en l’anàlisi de problemes.

Arbre de problemes.

Diagrama d’Ishikawa.

Diagrama causal (representació de relacio ns complexes).

Matrius d’interacció (representació de relacions complexes).

Anàlisi interna: punts forts i punts febles de l’organització que ha de resoldre el

problema.

Anàlisi externa: oportunitats i amenaces de l’entorn.

Prioritats i valoracions internes i externes.

  • Tècniques de decisió

La planificació com a base de la presa de decisions.

Els nivells de decisió: estratègic, tàctic i operatiu.

Tècniques simples.

Taula en T (llistat d’alternatives a favor o en cont ra d’una decisió; llistat

d’avantatges de dues opcions contraposades).

Mètode PMI (Plus, Minus, Interesting, d’Edward de Bono).

Mètode de l’ase de Buridà (llistat dels aspectes negatius de dues opcions

igualment atractives).

Mètode de la mesura de criteris (assignació de punts a cada criteri rellevant en la

presa de decisió).

Mètode de la taula de decisió ponderada (assignació de punts a cada criteri i d’una

ponderació segons la seva importància).

Mètode del cas (mètode integral d’anàlisi de problemes, plantejament de solucions i

presa de decisions).

 

Professorat:
Synergy Network
Coordinació:
Alfons Ortega