Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Aplicació Hosts de consulta

Objectiu:
  • Actualitzar els coneixements de consulta dels Hosts vigents.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Organisme públic / Consorci:
Inst. Muni. d’Educació | Inst. Muni. d’Hisenda
Direcció:
Direcció Serveis Generals | Direcció Llicències i Espai Públic
Metodologia: Píndola
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 3
Calendari: 2n trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
Horari:
Lloc:
Aj. Barcelona
Acreditació:
Assistència
Coordinació:
Esteve Barandica