Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Aplicació SAP Contractes

Objectiu:
Aprendre els coneixements tècnics i teòrics suficients per tramitar expedients menors amb l'aplicació SAP Contractes.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 10
Calendari: 4t trimestre
Continguts:
- Fonaments legals. Què és un expedient menor segons el TRLCSP
- documents mínims i preceptius per poder tramitar un expedient
electrònic (serveis/subministraments i obres)
- Límits econòmics per tramitar un expedient (serveis/subministraments i
obres)
- Preparació d'un expedient per part dels òrgans peticionaris
- tramitació i seguiment per part dels òrgans gestors
- Tràmits específics per a òrgans gestors i peticionaris
- Devolucions de garanties