Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Avaluació i millora de la qualitat

Objectiu:
  • Conèixer i utilitzar les eines metodològiques necessàries per a facilitar la posada en marxa i el seguiment d'activitats d'avaluació i millora de la qualitat dels projectes i plans que du a terme l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Sector:
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 18
Durada (hores edició): 12
Calendari: 2n trimestre

Edició 1

Dates:
05.04.2013
12.04.2013
19.04.2013
Horari:
De 09.00 a 13.00 h
Lloc:
C/ València 344. Sala de reunions planta 6
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Conèixer el marc teòric de la millora de la qualitat i les seves dimensions
  • Identificar les principals fases del cicle d’avaluació.
  • Descriure el disseny dels sistemes de monitorització i conèixer les possibles aplicacions (elaboració d’indicadors i estàndards, objectius).
  • Dissenyar un estudi per avaluar el seguiment o efectivitat d’un programa.
Continguts:
  • Millora contínua i eines qualitatives

· Introducció al concepte de qualitat. Conceptes bàsics i terminologia

· Les dimensions de la qualitat i la millora contínua de la qualitat
· El cicle d’avaluació i millora de la qualitat. Eines qualitatives

  • Indicadors

· Metodologia quantitativa: avaluació amb indicadors i monitoratge
· Treball pràctic: dimensionat d’un servei, indicadors i estàndards
· Conceptes bàsics de la direcció per objectius i formulació d’objectius

  • Estudis d'avaluació

· La via quantitativa: elaboració de criteris. Disseny d’estudis d’avaluació
· Treball pràctic: Disseny d’estudi d’avaluació d’un programa

Professorat:
Rosa Ma Saura. Institut Universitari Avedis Donabedian-UAB
Coordinació:
Marta Sánchez. QVIE