Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Clàusules socials

Objectiu:
 • Exposar el concepte de contractació pública socialment responsable.
Adreçat a:
Sector:
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció:
Totes les direccions de sectors
Metodologia: Píndola
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 2.3
Calendari: 2n trimestre

Edició 1

Dates:
20.06.2013
Horari:
De 09.00 a 11.30 h
Lloc:
Espai 1, planta entresol
C/ València 344
Aj. Barcelona
Objectius específics:
 • Detallar la normativa de contractes públics en referència a criteris socials en l'àmbit comunitari, estatal i autonòmic.
 • Aplicar las clàusules socials en les licitacions municipals d'acord amb la Mesura de Govern de l'Ajuntament de Barcelona aprovada en sessió plenària de 15 de març de 2013.
 • Proporcionar materials de referència a les persones participants.
 • Debatre dubtes, dificultats i qüestions més problemàtiques.
Continguts:

Com implementar les clàusules socials a les licitacions de l'ajuntament de Barcelona:

 • Objectiu: foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció en el mercat laboral.
 • Regulació: Mesura de Govern, Decret d’Alcaldia, Plec de Clàusules Generals i Plecs de Clàusules Administratives Particulars.
 • Procediment: Objecte del Contracte, Solvència Tècnica, Contractes Reservats, Criteris d’Adjudicació i Condicions d’Execució.
 • Verificació: sistemes d’acreditació i seguiment.
 • Anàlisi jurídic i legalitat
 • Comparativa amb experiències i bones practiques ja aplicades.
Professorat:
Santiago Lesmes Zabalegui
Coordinació:
Marisa Clua. QVIE