Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Contractació

Objectiu:
- Saber el significat i les conseqüències de l’externalització de serveis - Conèixer el procediment per iniciar un expedient de contractació - Preparar un plec de prescripcions tècniques - Aplicar tècniques de control d’execució dels contractes
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 12
Calendari: 2n trimestre | 3r trimestre
Continguts:
- Metodologia Externalització de serveis

- Límits a l’externalització de serveis

FASE ADJUDICACIÓ

- Responsable del contracte
- Informe justificatiu: objectiu i Contingut
Import del contracte
Preus unitaris
Valor estimat
- Plec Prescripcions Tècniques: objectiu i Contingut
- Aspectes tècnics a incloure en el Plec de clàusules administratives
particulars:
Requeriments mínims de solvència
Criteris d’adjudicació
Causes modificació contracte
Exigència pòlissa responsabilitat civil
Obligacions especials
Obligacions essencials
Subcontractació
Sancions
- Informe valoració criteris subjectius
- Informe valoració criteris objectius

FASE EXECUCIÓ

- seguiment del contracte
- Control de Facturació
- Decret alcaldia 28/01/2015
Acreditació alta seguretat social personal destinat al contracte
empresa adjudicatària i,. En el seu cas, les empreses
subcontractades)
Control presentació TC1 i TC2