Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Contractació administrativa per serveis jurídics

Objectiu:
Conèixer els aspectes bàsics sobre contractació administrativa i les eines idònies per a l'assistència jurídica i l'aplicació de la contractació.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 17
Durada (hores edició): 20
Calendari: 3r trimestre
Continguts:

- Aspectes més significatius de La normativa jurídic-administrativa en
matèria de contractació.
- Examen dels continguts, d’utilització més usual, de diferents textos
com el vigent Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, els
plecs de clàusules administratives generals i particulars a
l’Ajuntament, la normativa municipal relativa amb la contractació de
caràcter social, les orientacions emanades dels òrgans municipals
específics en matèria de contractació,...
- Exposició dels Requeriments i actuacions a desenvolupar tant pels
actors intervinents en l’expedient contractual (licitadors : capacitats,
prohibicions que els afecten, solvències, propostes que presenten,
acreditacions diverses....; com del propi Ajuntament: òrgans competents
en cada actuació, tipologies de procediments de contractació i de formes
d’adjudicació, formulació de plecs de clàusules administratives i
tècniques reguladores, desenvolupament del procediment de licitació i
d’adjudicació, actuacions de la Mesa de Contractació, publicacions dels
actes, formalitzacions documentals, recursos o impugnacions al
procediment....) i les incidències que posteriorment es poden presentar
en la mateixa execució del contracte (causes de resolució, modificacions
contractuals.....)