Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Contractes del sector públic Recursos Humans i Organització

Objectiu:
  • Adquirir i/o actualitzar els coneixements en matèria de contractació del sector públic.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Virtual
Nombre d'edicions: 3
Participants per edició: 45
Durada (hores edició): 45
Calendari: 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
05.05.2014
Horari:
De 09.00 a 10.30 h
Lloc:
Espais de formació
C/ Escar, 1, 1a planta
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
19.09.2014
Horari:
De 09.00 a 10.30 hores
Lloc:
Espais de formació
C/ Escar, 1, 1a planta
Aj. Barcelona
Objectius específics:

Els objectius que es persegueixen amb aquest curs són:

  • Conèixer les eines procedimentals bàsiques de la contractació pública
  • Conèixer els principals instruments jurídics que regulen la contractació pública a nivell comunitari, estatal i autonòmic.
Continguts:

Mòdul I

- Introducció a la contractació pública

Mòdul II

- Marc Normatiu, objecte, àmbit d'aplicació, tipologia i recursos

Mòdul III

- Les parts del contracte del sector públic

Mòdul IV

- Preparació del contracte del sector públic

Mòdul V

- Selecció del contractista i adjudicació del contracte

Mòdul VI

- Efectes, compliment i extinció del contracte del sector públic

Mòdul VII

- Organització administrativa per a la gestió de la contractació

Observacions:

Aquest curs es correspon amb 45 hores lectives i té una durada de 10 setmanes de docència.

Està dividit en 7 parts (o mòduls) amb les unitats corresponents i té unes activitats d'aprenentatge i participació així com uns continguts de consulta relacionats

Acreditació:
Aprofitament
Professorat:
Rafael Herrero Iturriaga. Lletrat de la Direcció d'Àrea de Règim Jurídic
Coordinació:
Alfons Ortega