Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Contractes del sector públic

Objectiu:
Conèixer els aspectes bàsics en màteria de contractació administrativa i les eines idònies per a l'assistència jurídica i l'aplicació de la contractació.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 30
Durada (hores edició): 20
Calendari: 2n trimestre
Continguts:

- Introducció a La contractació pública

- Marc normatiu, objecte, àmbit d'aplicació, tipologia i recursos

- Les parts del contracte del sector públic

- preparació del contracte del sector públic

- selecció del contractista i Adjudicació del contracte

- Efectes, compliment i extinció del contracte del sector públic

- Organització administrativa per a La gestió de La contractació