Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Elaboració de memòries i informes Recursos Humans i Organització

Objectiu:
 • Redactar amb correcció memòries i informes especialitzats.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Taller
Modalitat: Semipresencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 20
Calendari: 1r trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
11.03.2014
04.04.2014
Horari:
de 9 a 14 hores
Lloc:
Escar 1, planta 1
Aj. Barcelona
Objectius específics:
 • Redactar memòries de gestió que reflecteixin l'activitat periòdica d'una organització.
 • Estructurar informes per aconseguir la màxima eficàcia comunicativa.
 • Dissenyar documents que presentin amb claredat tota la informació necessària.
 • Estructurar continguts entenedors que recullin el procés executat en relació amb els objectius establerts.
 • Aplicar els principis de claredat, precisió i concisió en redactar-los.
Continguts:
 • Estructuració de la memòria d'acord amb la finalitat (seguiment periòdic, final, etc)
 • L'estructura bàsica dels informes, segons la tipologia.
 • Disposició lògica de la informació.
 • Fonts i indicadors disponibles i recol·lecció de dades.
 • Distribució de la informació: gràfics, taules, text.
 • Elaboració d'esquemes i resums.
 • Aspectes gràfics i gramaticals, d'acord amb la funcionalitat del document.
 • L'aplicació de les millores necessàries per obtenir memòries i informes coherents.
Observacions:

Es conbinaran 8 hores presencials amb 12 hores  de treball a l'entorn virtual.

Activitats pràctiques relacionades amb la tasca diària dels participants.

Acreditació:
Aprofitament
Professorat:
Xavier Pejó i Orellana
Coordinació:
Mercè Gomis