Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Elaboració i gestió de projectes

Objectiu:
 • Capacitar als participants per gestionar projectes, tant des de la perspectiva de l’equip de treball com de la del líder, atorgant-los les eines imprescindibles de gestió d’equips i recursos, disseny, planificació i execució d’un projecte.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Sector:
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 12
Durada (hores edició): 25
Calendari: 4t trimestre

Edició 1

Dates:
17.10.2013
24.10.2013
31.10.2013
07.11.2013
17.12.2013
Horari:
Lloc:
Sala Pujades. Passeig Pujades, 29
Aj. Barcelona
Objectius específics:
 • Comprendre la filosofia de treball, les implicacions en el dia a dia i els avantatges de la Gestió de Projectes
 • Comprendre els avantatges de treballar en base a criteris d’eficiència màxima sostinguda
 • Capacitar per dissenyar un projecte des de zero

Analitzar escenaris i col·lectius implicats en projectes

Formular de propostes de projecte a nivell creatiu i innovador

Elaborar indicadors SMART

 • Capacitar per planificar un projecte i dur-lo a la pràctica
 • Capacitar per reduir planificacions a nivell de temps i de cost, assolint l’eficiència màxima
 • Capacitar per emprar un ampli ventall de tècniques de disseny, planificació i execució d’un projecte (DAFO, Arbres de Problema, Anàlisi d’Stakeholders, MS Project, Crunching, etc.)
 • Aplicar les tècniques i metodologies incloses en el temari lectiu en un projecte propi real.
Continguts:

Introducció a la gestió de Projectes

 • Concepte de Projecte
 • L’equip de projecte

Tipus d’equips de projectes
Gestió d’agendes encobertes

 • El cap de projecte

Justificació
Perfils de direcció
Motivació

 • Etapes bàsiques d’un projecte

Definició d’un projecte

 • Recull d’informació sobre l’escenari
 • Anàlisi DAFO
 • L’anàlisi de Participació (Stakeholder Analysis)
 • L’arbre de problemes i l’arbre d’objectius
 • Tècniques de creativitat aplicables
 • Definició acurada d’indicadors
 • Redacció i presentació d’un avantprojecte

La Planificació i el Seguiment d’un projecte

 • Adquirir la mentalitat planificadora
 • Les bases d’una bona planificació

Ordre
Informació i documentació
Comunicació
Experiència històrica

 • La planificació temporal detallada

Com abastar un gran projecte
WBS o Organigrama tècnic i la definició de l’abast
Divisió de tasques
Tècniques de planificació aplicables
    Gantt
    Pert / CPM
Com millorar les planificacions amb el MS Project
    El triangle del Projecte
    Resoldre colls d’ampolla i sobreassignacions
    Replanificar
    Tècniques de Crunching o de Cost-zero
Gestió dels canvis
    D’abast (augment dels requeriments, canvis, afegits)
    De temps (reduccions del temps d’entrega, imprevistos)
Com aconseguir l’eficiència màxima en les planificacions
Resum i tancament

 • Els punts clau de la gestió de Projectes

Els més obvis
Els més amagats
Els més conflictius
Els que marquen la diferència

 • Visió global sobre els Projectes

Com triomfar amb un projecte
Com fracassar fàcilment amb un projecte

 • Comentari sobre Bibliografia i Linkografia
 • Sessió de revisió
 • Alguns mesos més tard, sessió de revisió per:

Resoldre dubtes
Avaluar el grau d’implantació
Corregir mals hàbits
Propostes de millora

Observacions:

Les classes tindran una orientació teòrico-pràctica, basades en exposicions teòriques i en treballs pràctics que facilitin la integració dels continguts.
La metodologia d’aprenentatge es basa en projectes reals aportats pels participants en el curs com a punt de partida per treballar els objectius de l’acció formativa.
Es durà a terme una sessió/reunió inicial (11 d’octubre) amb els coordinadors-caps dels participants per poder:
a) Copsar els perfils dels assistents
b) Orientar l’acció formativa més precisament
c) Orientar als coordinadors al respecte de les directrius amb les que els assistents a la formació sortiran
Durant 3 mesos posteriorment a la finalització del curs els participants podran consultar amb el docent (via contacte per correu electrònic) els dubtes que els pugui sorgir en aquest procés de transferència i faran arribar el Projecte aplicat / Pla de millora al docent, per tal que en pugui fer una valoració final.
Es durà a terme una sessió final, un mes i mig després de la darrera lectiva, en la que els assistents a la formació podran plantejar tots els dubtes i preguntes sorgides de la posada en pràctica de l’aprenentatge fet durant el curs.

Professorat:
Marc Ambit Fernández
Coordinació:
Marisa Clua. QVIE