Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Gestió de conflictes

Objectiu:
Aprendre i practicar les habilitats necessàries per entendre la dinàmica, les causes i l'entorn on es desenvolupen els conflictes.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 12
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
- Principis bàsics d'interacció que afavoreixen el treball en equip

- El tracte de persona a persona: la comunicació bidireccional
efectiva com a base de tota relació
- Què tenim en comú: els estils personals en la
resolució de conflictes. Model de Killman
- La integritat dels altres: apreciar-ne el valor i
les fortaleses
- el coneixement de l’estil dels altres: posar-se en el seu lloc

- Anàlisi del conflicte

- Com s'inicia un conflicte. Causes i elements que l'originen i el
potencien. Fases i evolució dels conflictes. El cicle d'un conflicte

- Tipus de conflicte, causes substancials i psicològiques, clima,
objectius, seqüència (latència, reacció, acció i conseqüències)
- Exercici: estudis de casos concrets en petits grups

- Els estats emocionals i el contagi de Les emocions en Els conflictes

- Primer pas: la gestió de la resposta emocional davant d'un
conflicte. De la reactivitat a la proactivitat
- L'enfocament cap a la resolució del conflicte i les emocions
- casos de persones difícils
- el tracte amb persones difícils

- estratègies per a La gestió de conflictes

- Solucions constructives per a totes Les parts. Model
guanyar-guanyar en les relacions interpersonals
- Estratègies de resolució: mètodes preventius, mètodes de
negociació, mètodes de facilitació a través d'un tercer, mètodes
d’investigació-assessorament, l’arbitratge imposat
- L'automediació com a mètode integral en la resolució de conflictes
- Pràctica: casos concrets, jocs de rol i modelatges- el/La cap com a persona facilitadora en La gestió de conflictes

- Quan utilitzar aquesta alternativa
- Qui facilita: rol i habilitats
- Etapes del procés: preparació, reunió de les parts, presentació,
alleujament, pas a la raó, establiment d’interessos i necessitats,
propostes, compromís i seguiment
- Role-playing fictici proposat pel/per la formador/a
- Role-playing a partir de casos proposats per les persones
participants