Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Gestió econòmica per a no economistes Recursos Humans i Organització

Objectiu:
  • Adquirir els coneixements de gestió econòmica bàsica per desenvolupar les tasques en el lloc de feina habitual.

 

Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Taller
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 16
Durada (hores edició): 12
Calendari: 3r trimestre | 4t trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
17.09.2014
Horari:
De 09.00 a 14.00 hores
Lloc:
Espais de formació
C/ Escar, 1, 1a planta
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Adquirir eines pel maneig de continguts vinculats a: gestió pressupostària, interpretació de comptes d’explotació d’equipaments /serveis externalitzats i facturació.
Continguts:
  • Gestió pressupostària:

Definició i configuració del pressupost.
Classificació: Orgànica, per programes i econòmica.
Fases d’execució pressupostària vinculades al procés de contractació.
Procediments especials de despesa: pagaments a justificar, bestretes de caixa fixa.

  • Interpretació de comptes d’explotació d’equipaments /serveis externalitzats.
  • Facturació:

Criteris formals a tenir en compte.
Objectiu de conformitat.
Tràmits.

Observacions:

Les classes tindran un marc introductori teòric i una part eminentment pràctica amb una metodologia participativa, incorporant els assistents dubtes o qüestions de situacions practiques que estiguin valorant – treballant en el seu marc laboral habitual.

Acreditació:
Assistència
Professorat:
Daniel Mas Fontcoberta
Coordinació:
Alfons Ortega