Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Gestió econòmica per a no economistes

Objectiu:
- Adquirir els coneixements sobre gestió pressupostària, interpretació de comptes d'explotació d'equipaments, serveis externalitzats i facturació.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 6
Calendari: 2n trimestre | 3r trimestre
Continguts:
- gestió pressupostària
Definició i configuració del pressupost
Classificació: orgànica, per programes i econòmica
Fases d'execució pressupostària vinculades al procés de
contractació
Procediments especials de despesa: pagaments a justificar,
bestretes de caixa fixa
- Interpretació de comptes d'explotació d'equipaments i serveis
externalitzats
- Facturació
Criteris formals a tenir en compte
Objectiu de conformitat
Tràmits