Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana

Objectiu:
Conèixer l'impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana teòricament i pràcticament
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 5
Durada (hores edició): 7
Calendari: 1r trimestre
Continguts:
- Descripció dels fets que donen lloc al naixement de l'impost i
exclusions
- Obligats tributaris
- Càlcul de l'impost
- Meritació
- Utilització dels programes municipals de càlcul de l'impost