Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Organització i arxivament de documents

Objectiu:
Donar eines i pautes per a la gestió, el tractament i l'arxivament de documents a les oficines, d’acord amb el sistema de gestió documental de l'Ajuntament de Barcelona.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Semipresencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 20
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
Mòdul 1: Els documents, l’arxivament, el sistema municipal d’arxius
i marc normatiu

- Els documents
- L’arxivament
- El Sistema Municipal d'Arxius
- El sistema de gestió de documents de l'Ajuntament de Barcelona: el
sistema AIDA
- Marc normatiu

Mòdul 2: La classificació i l'ordenació

- La classificació i l'ordenació. El quadre de classificació. Conceptes
- el Quadre de classificació Uniforme del Sistema AIDA
- el procés de classificació de documents
- Sistemes d'ordenació

Mòdul 3: La formació i l’arxivament dels expedients i documents

- Expedients: concepte i tipus
- Organització interna dels Expedients
- La descripció
- La conservació i La instal·lació

Mòdul 4: Les transferències, la consulta i el préstec

- Les transferències de documents a l'arxiu
- La consulta i el préstec

Mòdul 5: L'avaluació, l'eliminació, l'accés i la protecció de dades

- Avaluació i accés als documents
- Eliminació de documents
- Protecció de dades