Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Plans estratègics i anàlisi de viabilitat

Objectiu:
  • Assolir els coneixements sobre la realització i el control de qualitat de plans estratègics que pugin realitzar les diverses empreses municipals o participades per l'Ajuntament de Barcelona.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Sector:
Economia i Promoció Econòmica
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 10
Durada (hores edició): 31
Calendari: 1r trimestre

Edició 1

Dates:
07.03.2013
14.03.2013
19.03.2013
02.04.2013
09.04.2013
16.04.2013
30.04.2013
07.05.2013
14.05.2013
21.05.2013
28.05.2013
04.06.2013
Horari:
De 16.00 a 19:00 h
Lloc:
Aj. Barcelona
Objectius específics:

•    Determinar els mínims requeriments d'informació prèvia necessària per poder complir amb els objectius de treball.
•    Fitxar els fonaments per determinar de quines són les àrees funcionals, organitzatives i de decisions de l'empresa a on es preveu que les decisions a prendre poden ser mes arriscades, des del punt de vista de
la sensibilitat del model els errors de plantejament o la dificultat en la negociació.

•    Establir les bases mínimes del protocol de treball del professional, tot senyalant els papers de treball que caldrà emprar en cada àrea de risc.
•    Determinar les causes que permetran que s'apliqui menys treball i esforç en d’àrees de menys risc.
•    Fitxar criteris d'elecció de l'equip mínim necessari per poder donar compliment al treball.
•    Preparar els requeriments mínims d'informació que cal obtenir i de la presentació d'aquesta informació en forma de ràtios, a fi de tenir un coneixement profund de les capacitats i debilitats de l'empresa per assolir els objectius estratègics.
•    Establir els mínims requeriments de comparació amb altres empreses del sector, d'acord amb l'ús dels ràtios.
•    Establir les bases mínimes del protocol de treball a l'hora d'elaborar una anàlisi DAFO.
•    Determinar quines seran les bases que permetran convertir les conclusions de la diagnosi (ràtios més DAFO) en limitacions que caldrà imposar al model dels E.P.
•    Fitxar els requeriments mínims perquè el model complexi amb els principis de: explicitació d'hipòtesis, congruència (interna i amb conclusions de la diagnosi), completiu, rellevància, exactitud.

Continguts:

•    Introducció
o    Què és un Pla estratègic
o    Diversos tipus de Pla estratègic
o    Diversos usos del Pla estratègic
o    Usuaris del Pla estratègic
o    Abast i responsabilitats en la realització d'un Pla estratègic
o    per part del professional
o    Treball tècnic i tasques de negociació. Diferències
o    Introducció a la comptabilitat amb partida doble
o    Els principis de PGC
o    Els estats comptables bàsics: balanç, pèrdues i guany i
o    Tresoreria
•    Treballs previs
o    Sol•licitud d'informació prèvia
o    Preparació de primera visita

    Planificació del treball
o    Determinació d'àrees de risc i de reforç
o    El protocol i l'adequació al cas concret
o    Els papers de treball
o    Determinació de l'equip
o    Calendari

•    El coneixement de l'empresa
o     Sol•licitud d'informació
o     Diagnosi interna
    Anàlisi de la comptabilitat
                Col•laboració amb altres professionals (auditors/es,
                advocats/des, assessors/es, etc)
                Les ràtios
El model DI (diagnosi interna). Estructura de costos i despeses
o     Anàlisi DAFO
                Abast de l'enquesta. Determinació dels enquestats
                Les variables i l'avaluació prèvia del DAFO
                Avaluació de resultats
Correlació A-O amb D-F. Els límits en les variables en el model
                EP (Estats Provisionals)
El model E.P.(Estats Provisionals)

o        Les variables. Relacions internes. comptables, financeres i
       matemàtiques
o    Variables quantitatives
                Variables exògenes
o    Variables operatives
                Variable objectiu
                Variable instrumental
o    Variables qualitatives
o    Les hipòtesis
                Base documental i fonts de dades
                Fixació d'escenaris
                Els límits de les variables (fitxats pel DAFO i per
                les hipòtesis sobre variables qualitatives).
o    Els Estats Provisionals
                Balanços, PiG, tresoreria
                Grau d'agrupació de comptes
Abast temporal i determinació de la periodificació
Anàlisi de sensibilitat
o    Les accions
                Les accions possibles. Determinació del cost i dels efectes
                El cost per a l'empresa
                El cost per als agents. El sacrifici exigit
                Les accions proposades

El control de qualitat intern

o        Procediments de control intern
o        Determinació del controlador

Els informes finals

o        La carta de manifestacions
o        L'informe tècnic
o        Els annexos a l'informe tècnic
o        La informació que s'entrega a cada agent

Professorat:
Salvador Beltran i Josep Martínez
EVE Estratègia
Coordinació:
Alfons Ortega