Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Preparació i seguiment de contractes per a la gestió d'equipaments

Objectiu:

Adquirir els coneixements i disposar de les eines necessàries per elaborar els informes justificatius de contractació i els plecs de prescripcions tècniques, i  per fer el seguiment i control de l'execució dels contractes de gestió d'equipaments.

Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Direcció Serveis Generals | Direcció Serveis a les Persones i al Territori | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Taller
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 3
Participants per edició: 16
Durada (hores edició): 20
Calendari: 2n trimestre | 4t trimestre

Edició 1

Dates:
07.05.2013
14.05.2013
21.05.2013
28.05.2013
04.06.2013
Horari:
De 10.00 a 14.00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
09.05.2013
16.05.2013
23.05.2013
30.05.2013
06.06.2013
Horari:
De 10.00 a 14.00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1

Edició 3

Dates:
05.11.2013
07.11.2013
12.11.2013
14.11.2013
19.11.2013
Horari:
De 10.00 a 14.00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1
Continguts:
  • La preparació del Contracte

- Els principis de la contractació pública. Perquè hem de fer un expedient?

- Inici d’expedient. Proposta i informe de necessitat i idoneïtat

            Què significa?

            Objectiu de l’informe

            Contingut de l’Informe

 

  • Quin tipus de contracte podem de fer per gestionar un equipament públic

 

- La qualificació del contracte

- L’explotació econòmica, preu i forma de pagament

- Les conseqüències de la qualificació. Tramitació.

- El contracte de serveis, el contracte de gestió de serveis públics, el contracte administratiu especial

 

  • Dades bàsiques del contracte.

 

- Informació necessària per tramitar un contracte

            Objecte

            Terminis

            Preu i forma de pagament

 

- Significat  i conseqüències de determinats termes jurídics en relació al contracte.

            Solvència  i classificació

            Criteris de valoració

            Subcontractació  i cessió

            Modificació i pròrroga

 

  • Plec de Prescripcions Tècniques

 

- Funció del Plec en la tramitació i execució del contracte

- Diferència amb el Plec de Clàusules Administratives

- Contingut

- Diferents formes de fer un Plec de Prescripcions Tècniques.

 

  • Execució del Contracte

 

- Aplicació dels plecs

- El valor de l’oferta i dels criteris aplicats per adjudicar.

- Control d’execució. Penalitats, indemnització, garanties, resolució anticipada.

Professorat:
Anna Ciutat
Directora de Coordinació de Contractació Administrativa
Coordinació:
Alfons Ortega