Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Preparació, seguiment de contractes i redacció de plecs per a contractes de gestió d'obres i serveis de manteniment

Objectiu:
  • Adquirir els coneixements i disposar de les eines necessàries per a elaborar els informes justificatius de contractació i els plecs de prescripcions tècniques, i per fer el seguiment i control de la correcta execucció dels contractes d'obres i de manteniment d'edificis.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Direcció Llicències i Espai Públic | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Taller
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 16
Durada (hores edició): 20
Calendari: 4t trimestre

Edició 1

Dates:
03.10.2013
10.10.2013
17.10.2013
24.10.2013
31.10.2013
Horari:
De 10.00 a 14.00 h
Lloc:
Espais de formació.
C/ Escar,1, planta1
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Oferir formació per la correcta tramitació de l’aprovació dels projectes d’obres
  • Oferir formació per la correcta tramitació de la licitació dels contractes d’obres i serveis de manteniment, així com de la seva execució fins a la liquidació del contracte.
  • Aportar recursos per tal de generar els documents necessaris pels diferents processos, així com eines d’informació i consulta.
  • Donar resposta als problemes més habituals que es troben els gestors en aquests tipus de contractes.
Continguts:

SESSIÓ I. Introducció. Aspectes generals i elements comuns

-        Normativa d’aplicació: quina és i on la puc trobar?

-        El projecte d’obres: tipus generals i elements essencials

-        El contracte d’obres i el contracte de serveis de manteniment: elements comuns, principis generals, tipus de contractes, procediments, els criteris de solvència i els criteris d’avaluació, resolució, extinció i liquidació.

 

SESSIÓ II. El projecte d’obres

 

-        Necessitat de les obres

-        Contingut del projecte

-        Tràmits previs i documentació necessària per la seva aprovació

-        Procediment d’aprovació

-        Òrgan d’aprovació

 

SESSIÓ III. L’execució del projecte. El contracte d’obres

 

-        Necessitat del contracte

-        Tràmits previs i documentació necessària pel procés d’adjudicació del contracte

-        El plec de condicions tècniques. Naturalesa i contingut

-        Elements essencials del contracte

-        Aspectes tècnics a incloure al plec de clàusules administratives particulars

 

 

SESSIÓ IV. Execució del contracte d’obres

           

-        Les tasques de direcció de l’Obra i coordinació de seguretat i salut

-        L’aplicació dels plecs de clàusules tècniques i administratives

-        El valor de l’oferta

-        L’execució del contracte: control, modificació, suspensió...

-        La resolució del contracte d’obres

-        Extinció i liquidació del contracte d’obres

 

 

SESSIÓ V. El contracte de serveis de manteniment

 

-        Diferències amb el contracte d’obres

-        Necessitat del contracte

-        Tràmits previs i documentació necessària pel procés d’adjudicació del contracte

-        El plec de condicions tècniques. Naturalesa i contingut

-        Elements essencials del contracte

-        Aspectes tècnics a incloure al plec de clàusules administratives particulars

-        Execució, resolució, extinció i liquidació del contracte

Professorat:
Iolanda García
Lletrada dels Serveis Jurídics de la Gerència d'Hàbitat Urbà
Coordinació:
Alfons Ortega