Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Presa de decisions i generació d'alternatives

Objectiu:
Conèixer les técniques i com aplicar metodologies operatives que ajudin a la nostre capacitat de decisió. - Anticipar-se als problemes i aportar alternatives de solució innovadores. - Prendre decisions davant situacions complicades i/o urgents, valorant
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 10
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Marc conceptual del compromís professional
- Els paradigmes i el seu maneig
Estructures i models mentals
Innovació versus rutina
Intuïció versus lògica
Coneixement versus imaginació
Exercici: conèixer els nostres models mentals
- Proactivitat
Principis bàsics de la proactivitat
Proactivitat versus reactivitat eficient
Exercici: conseqüències d’actuar de forma reactiva i proactiva.
Avantatges i obstacles
- tipus de problemes
- Metodologies més usuals per a l'anàlisi de problemes i la presa de
decisions
- La importància de La bona informació per a La presa de decisions
Sistemes d’informació i retroinformació d’obertura
La llei de Pareto aplicada a la informació
Exercici de simulació: safata d’entrada
- Processos de presa de decisions
Arbres i models de decisió
La presa de decisions en grup
L'oportunitat, factor de qualitat en les decisions
- obstacles a La presa de decisions
Les emocions
La resistència al canvi
- Eines d'anàlisi de riscos
Anàlisi de cost-benefici
Certesa versus incertesa. Anàlisi d’escenaris
Generació d’escenaris i alternatives
- Proposar decisions o Solucions
Venda de la idea
Què voleu aconseguir amb la vostra decisió?
Genereu alternatives progressivament i creativament
Analitzeu els riscos de la millor alternativa
Elaboreu un pla d’acció
Exercici: representació de casos actuals de les persones participants