Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Procediment administratiu

Objectiu:
Conèixer les eines procedimentals bàsiques que conté la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJ-PAC), i altres normes procedimentals bàsiques de caire local (i assimila
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Virtual
Participants per edició: 30
Durada (hores edició): 45
Calendari: 2n trimestre | 3r trimestre
Continguts:

1a part (2,5 setmanes):
Què cal saber abans de tramitar un procediment administratiu?
- Què és el procediment administatiu
- Quins subjectes intervenen en un procediment administratiu
- L'acte administratiu

2a part (2 setmanes)
Quines fases se segueixen en un procediment administratiu tipus?

- Iniciació: com s'inicia un procediment administatiu
- Instrucció: quines actuacions s'integren dins de la fase
d'instrucció d'un procediment administratiu
- Finalització: com s'acaba un procediment administratiu?

3a part (2 setmanes)
Com es tramita un procediment administratiu per mitjans electrònics?

- Els drets de La ciutadania a relacionar-se amb Les
administracions públiques per mitjans electrònics
- Els subjectes que intervenen en Les relacions administratives
per mitjans electrònics
- La tramitació electrònica dels procediments administratius

4a part (1,5 setmanes)
Com s'executen els actes administratius?
- L'execució dels actes administratius

5a PART ( 2 setmanes)
Quan i com es revisen els actes administratius?
Unitat 1- Invalidesa dels actes administratius
Unitat 2- La revisió dels actes administratius

A totes les parts s'inclouen exercicis i activitats de suport a
l'aprenentatge:

- material didàctic lliurat a Les persones participants per part del
tutor o tutora (en suport on line), a banda del contingut del material
associat al curs

- proposta per part del tutor d'un cas pràctic de cadascuna de les
unitats, de realització obligatòria per a les persones participants en
cadascuna de les setmanes de realització

- enviament posterior per part del tutor o tutora de La solució de
cadascun dels casos pràctics, amb caire generalitzat