Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Procediment administratiu

Objectiu:
 • Conèixer les eines procedimentals bàsiques de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJ-PAC).
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Virtual
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 30
Durada (hores edició): 45
Calendari: 4t trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
Del 08.04.2013 al 18.06.2013
Horari:
Virtual
Lloc:
Entorn Virtual d'Aprenentatge
AFEDAP

Edició 2

Dates:
Del 12.09.2013 al 14.11.2013
Horari:
Virtual
Lloc:
Entorn Virtual d'Aprenentatge
Aj. Barcelona
Objectius específics:
 • Conèixer altres normes procedimentals bàsiques de caire local, en especial la incidència de l`anomenada Administració electrònica.
Continguts:
 • 1a PART
 • Què cal saber abans de tramitar un procediment administratiu?
 • Unitat 1- Què és el procediment administatiu?
 • Unitat 2- Quins subjectes intervenen en un procediment administratiu?
 • Unitat 3- L'acte administratiu.
 • 2a PART
 • Quines fases se segueixen en un procediment administratiu tipus?
 • Unitat 1- Iniciació: com s'inicia un procediment administatiu?
 • Unitat 2- Instrucció: quines actuacions s'integren dins de la fase d'instrucció d'un procediment administratiu?
 • Unitat 3- Finalització: com s'acaba un procediment administratiu?
 • 3a PART
 • Com es tramita un procediment administratiu per mitjans electrònics?
 • Unitat 1- Els drets de la ciutadania a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics.
 • Unitat 2- Els subjectes que intervenen en les relacions administratives
  per mitjans electrònics.
 • Unitat 3- La tramitació electrònica dels procediments administratius.
 • 4a PART
 • Com s'executen els actes administratius?
 • Unitat 1- L'execució dels actes administratius.
 • 5a PART
 • Quan i com es revisen els actes administratius?
 • Unitat 1- Invalidesa dels actes administratius.
 • Unitat 2- La revisió dels actes administratius.
 • A totes les parts s'inclouen exercicis i activitats de suport a l'aprenentatge.
Professorat:
Ricard Soriano
Coordinació:
Cristina Capellades