Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Procediment de contractació

Objectiu:
Conèixer la tramitació dels diferents contractes administratius municipals, segons el tipus d'adjudicació.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 20
Calendari: 4t trimestre
Continguts:
- Inici d’expedient
L’informe de necessitat i idoneïtat
Aprovació de la despesa
Aprovació dels plecs i inici d’expedient de contractació
Competència

- Licitació
Publicitat en el procediment obert, negociat amb publicitat,
restringit i harmonitzat
Invitacions en els procediments negociats i restringits
Especialitat dels contractes derivats de l'acord marc

- Anàlisi i valoració de Les ofertes
Procediment obert. Meses de contractació, anàlisi de la solvència
i capacitat. Valoració de les ofertes. Informe tècnic i proposta
d'adjudicació
Procediment negociat. Meses de contractació, anàlisi de la
solvència i capacitat. Procés de negociació

- proposta d’adjudicació
Terminis
Documentació a presentar
Especial referència als contractes amb lots

- Adjudicació i formalització
Competència
Contingut
Efectes jurídics

- Especial referència a La tramitació de Les pròrrogues i Les
modificacions de contractes