Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Protecció de dades, transparència, accés a la informació i bon govern

Objectiu:
Conèixer la normativa d'aplicació i els límits de la informació que pot rebre la ciutadania a conseqüència de la Llei de transparència.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 14
Durada (hores edició): 10
Calendari: 2n trimestre | 4t trimestre
Continguts:
- Concepte de dada personal i altres conceptes transcendents:
tractament, cessió, responsable...
- Els tres Nivells de Protecció de dades personals fixats a La Llei i al
Reglament
- L'impacte de la Llei de transparència, accés a la
informació i bon govern amb relació a la Llei 15/1999 de protecció de
dades i a la Llei 30/1992, de 26 de novembre