Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Usos extraordinaris de l'espai públic i atorgament de llicències

Objectiu:
Conèixer les tipologies d'usos de l'espai públic que necessiten autorització i el funcionament de l'aplicació que les gestiona per tal d'explotar-ne les dades.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 18
Durada (hores edició): 10
Calendari: 4t trimestre
Continguts:
- Conceptes bàsics entorn de l'espai públic i la seva utilització
- Tipologies d'usos extraordinaris subjectes a autorització
- Tipologies de col·lectius que habitualment sol·liciten usos
extraordinaris
- coneixement i Anàlisi de La legislació i normatives vigents que
regulen aquests usos extraordinaris
- Revisió analítica dels instruments tècnics existents per a La gestió
d'autoritzacions
- Aprofundiment del coneixement de l'aplicació de gestió existent.
Explotació de les dades obtingudes
- presentació de supòsits pràctics. treball individual i col·lectiu
entorn dels supòsits pràctics